Projects

O F E R T A

Klauzula informacyjna Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE, dalej jako "RODO", stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, dalej jako "dane" a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych. 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować? Administratorem Państwa danych jest Techniczno-Handlowa Obsługa Rolnictwa Toral Sp. z o.o., dalej jako "Administrator", z którą można się skontaktować: § pisemnie, kierując korespondencję pod adres: Techniczno-Handlowa Obsługa Rolnictwa Toral Sp. z o.o. ul. Poznańska 65, 63-800 Gostyń, § telefonicznie, pod numerem 65 575-16-05, § e-mailowo, pod adresem: biuro@toral.com.pl<mailto:biuro@toral.com.pl> 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w przypadku wyrażenie przez osobę zgody na otrzymywanie informacji handlowych, art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub strony trzeciej. 3. Cel przetwarzania danych osobowych: § realizacja czynności zawarcia i wykonania umowy, w tym rozpatrywania reklamacji oraz dokonywania rozliczeń w czasie trwania umowy lub do ich zakończenia, § wykonywanie obowiązków prawnych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie osób i mienia, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości dotyczących m.in.. wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych, § wysyłanie informacji handlowych, prowadzenie kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, § tworzenie na wewnętrzne potrzeby zestawień, analiz i statystyk w czasie trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, § ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z umowy przez okres ich przedawnienia, § weryfikacja wiarygodności płatniczej przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy, sprzedaży, § sprzedaż produktów. 4. Komu możemy przekazywać dane? Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej. * osobom upoważnionym przez Administratora - pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, * podmiotom przetwarzającym - którym Administrator zleci czynności wymagające przetwarzania danych, * innym odbiorcom danych - np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, hostingodawcom, biurom rachunkowym, dostawcom systemów mailingowych. 5. Czy Państwa dane zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)? Dane mogą być przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie"): § jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Państwem a Administratorem lub do podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy w celu jej zawarcia, § w ramach korzystania przez Administratora z infrastruktury informatycznej (chmura obliczeniowa, poczta elektroniczna). Obecnie Administrator nie planuje przesyłać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 6. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane? Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, tj. § w zakresie realizacji zawartej z Administratorem umowy, do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, § w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze, § w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę, do czasu niezwłocznego usunięcia danych, realizowanego w oparciu o zgłoszone przez Państwa żądanie, § do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych. 7. Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione? Mają Państwo prawo: * żądania udostępniania swoich danych osobowych, * ich sprostowania, * usunięcia, * ograniczenia przetwarzania, * wniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych osobowych, * przenoszenia danych osobowych; * wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, * wniesienia skargi do organu nadzoru, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy, w tym RODO. 8. Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć dane? Podanie przez Państwo danych osobowych jest warunkiem wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy. W przypadku niepodania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu Administrator nie będzie w stanie zrealizować Państwa zamówienia. Podanie danych ma charakter dobrowolny. 9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania? Firma nie korzysta z automatycznego podejmowania decyzji, w tym z profilowania.